Shop Mobile More Submit  Join Login
PASIFAE by DorianoArt PASIFAE by DorianoArt
MANDELBULB 3D - Licensed Image (First Step Backgrounds) for the Background

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...V1...I....2....UF03X3r8AxzSE5dmwlIg3EkGW0Dz1u1.Y8IAuWNQpxz6yhEjms4cyj
................................sUdiOz5qS.2........A.7Q........E.......UV/YNaNyD
...Uz.....UT..../QF1/....6.a2...5/...2E3.....QL3vp6qjUmD/Q/.....6/pE/dkpXm1.Azz5
//EnAnQD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDEwMZm0hEou9QBKOGZI7Gz0VoHn2wa/njWYrApiWN7xPxQM0tN1e0z2Uz/uWrqBmjFM4i/NVY
YwH3haQSSy.Az.amL9BcMUoj......2/A...N6........sD.6....sD32E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YS16.suBU..ir.0.0T16.kwBU.Upr.0.UT16......D....k1.
.....EVfbz1.....6yzzZ0Ak.XUO.2/.C....U/...EB....U/3C6A1..3UszzzzP....o0....URH52
...U.0aZcb6M6/1XMg2cFV6dE1c.2c..zzzz1/.XdtvvzczD4cal59h0xz9.T/........k.8.kzzzD.
IUNAT2kYMz9.aC/LmCx..B...........6U0.wzzz1..ilEhAIrpzEGbG7eFT5uD..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MZJW0.l31hrJrUivu4..3ICSDx5paaY.MQi
.zzvwwtSo/E8W.mzQVZHL04.fVuSzvrLhNsR.gRrQzTwaNoJA0kfkKvzexKZAS3.rJrMzTxRTVub.Avl
3vh3wFNUe0EjqSwz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.wYIk2nAic4Qb/kF.IKMYZaPbx3Rjx3O
E....M....E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.A3..............................MU/4...
................................................................................
...../.........E........................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....AIOo7LRnZYFH/..H/..........................
.sU1....0MU/4........MaNaNaNad.E..........2.....................................
...6./........zD...................................................wz.........zD
................................/....E/...E1....mxqPhB4PmZYFH/kI.A3.............
............Cs....U.............OaNaNaNaty1........../..........................
.....cNaNaNaNavD...................wz.........zD........kz1........../..........
........kz1...............................U.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.H/......
..............................U.................................................
...../.........E..............................zDOaNaNaNa7z9.....................
.....................................................2.....3....A....QKNV7bA7NoI
.MoI.............................sU1....0....................s1E..........2.....
..........................2........wz.........zD........S/YaNaNaNaNqzcNaNaNaNawD
........C/YaNaNaNaNiz.........zD..........2...................../....E/...k0....
NZaPN3aPbZYFH/..............................Cs....U..MU/4...............Uz1.....
...wz................................cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz...........
..............................zD............................................}
:iconfraterchaos:
fraterchaos Featured By Owner Sep 21, 2012  Hobbyist Digital Artist
gorgeous work Doriano!
Reply
:icondorianoart:
DorianoArt Featured By Owner Sep 21, 2012  Professional Artist
Grazie Tante Charles! Always very kind!
Reply
:iconfraterchaos:
fraterchaos Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist Digital Artist
most welcome Doriano :)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 2500 × 1500Details

Submitted on
September 21, 2012
Image Size
799 KB
Resolution
2500×1500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
229
Favourites
9 (who?)
Comments
3
Downloads
9
×