Shop Mobile More Submit  Join Login
Cuvadova by DorianoArt Cuvadova by DorianoArt
Mandelbulb 3D -Using Maps

Mandelbulb3Dv18{
b....kf...Uu/...1....2....EycVfrw5kxze4HU94HM/5EIkSZ53DVtz14Iv57EbBhzGN.wFAjKMzj
................................IY4SxHk.F/2........A.t1........E.......EJ/oAnAvD
...Uz6/...E4..../M.0/......sF...N....2E2.....AXec0WSyRkD/.......0g0n/dkpXm1.XfeU
z.EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDSJbDBJNMPv9aWUxM0I2/zSGOSh0OEQdjHaa3LNwqpuvDiZx1neHUyuZLpyui9GkDUdCZXFYE
2w9kGc1qjbqqy2L7mOFelIfjU.....oI0.............sD.U....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YS15.suBQ..irk/.0T15.kwBQ.Uprk/.UT15......1....k1.
.....GVfbz1........Xk1.E.3EH.I6......M5...ET....k/R3524..G.F....8/...k0.....SH50
...U.06Uz1kzz1..gw3tz16U..c.oc..WxOr8/.f........426.........p0.......EU/7xzp5S1.
.YUPZHBKGzH..p2iJMFvz4.DDQBqAJtD2MU1.Y4Pj1..AuIWs8MwzKWn.jigR2vD..X6L6rzFz1/4Yoz
kPHA..kS3v26O.ujNhdcJ.ePoz1.nIIoK9naz2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wW7L0.RltdbN7/.....srCtsHO5og5e.wzz
zzT/gwbej1.i1Php3PX7YK3.kNrQq/qCsPVg.AfHICfk8B1Rq0ES5OdZKBZ0c39.zzzzznmL0A5Y.UYQ
xpL9fV.rb0UXzzyz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.61Ap2X9e/rN..UQjJbPYx3ArsWOkR4.
E....M....E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.A3.H/.......................MU/46./
................................................................................
...3./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD................................
........kz1..........2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/UFH/kI....................
.sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayD..........2...............................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......wL./.......K4E................................
........kz1...................../....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.gaA7NoI............
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz........UyD..............................zj
..........................................E.....I....c.....OZV5Rb7LOY7HG4B3..A3.
......................U1C....6U/4M........UaNaNaNaNmz..........E................
........................kz1........wz........................................O4E
nAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz...................sz1..........2.....3....5....AKMtlKNt7HG
4B3.4B3.m..PZB5.....................4MU/.............g53iSIsuFujvFVf53iSYy9.....
.....................................AnAnAnAnAzD................................
...................wz...................kz1...................../....E/...k0....
EB3QcJaQZZYFH/kI............................Cs....U...U.0...............6.2.....
...../...............................oAnAnAnAP.E........kz1zd4joB74IzcNaNaNaNavD
.............................................................UzD..........U.}
Add a Comment:
 
:icontiamatheart:
TiamatHeart Featured By Owner Feb 8, 2014  Hobbyist General Artist
Very nice Doriano:clap:
Reply
:icondorianoart:
DorianoArt Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
Great Thanks! I Much Appreciated!
Reply
:icontiamatheart:
TiamatHeart Featured By Owner Feb 9, 2014  Hobbyist General Artist
My pleasure and delight,you're welcome my friend:thanks:
Reply
:iconartworkbygnbarnes:
aRTWORKbYgnbARNES Featured By Owner Feb 4, 2014  Professional Digital Artist
Nice Concept :)
Reply
:icondorianoart:
DorianoArt Featured By Owner Feb 4, 2014  Professional Artist
Misaki Kamiigusa (Jin Fangirling) [V1]  Great Thanks!
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Details

Submitted on
February 3, 2014
Image Size
1.3 MB
Resolution
2500×1750
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
445
Favourites
12 (who?)
Comments
5
×